Budżet Obywatelski 2025

Zasady Budżetu Obywatelskiego w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2025

Zasady Budżetu Obywatelskiego w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2025 reguluje Uchwała Nr LXI/757/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023r., poz. 2244) oraz Zarządzenie nr 105 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. 

Do pobrania TUTAJ.  

(Uchwała,Zarządzenie, Formularz)

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 Suma środków pieniężnych przeznaczonych na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2025 r. wynosi 3.326.000,00 złotych w podziale: 

 • projekty rejonowe : 400 tys. zł (na każdy rejon),
 • projekt ogólnomiejski : 800 tys. zł,
 • projekt oświatowy (szkolny): 500 tys. zł,
 • projekt oświatowy (przedszkolny): 326 tys. zł,
 • projekt inwestycyjny rodzinnych ogrodów działkowych : 100 tys. zł. 

 Projekty zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą dotyczyć spraw z zakresu: 

 1. sportu, rekreacji, kultury, oświaty; 
 2. bezpieczeństwa i ochrony środowiska; 
 3. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 
 4. wodociągów, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię cieplną; 
 5. remontu obiektów użyteczności publicznej.

Koszt realizacji projektu nieinwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł. 

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty:

 1. które są niezgodne z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
 2. które po ich zrealizowaniu generowałyby roczne koszty eksploatacji w kwocie przekraczającej równowartość 25% kosztów realizacji projektu;
 3. lokalne i ogólnomiejskie dotyczące placów zabaw i siłowni plenerowych, za wyjątkiem modernizacji już istniejących

Projekt musi dotyczyć zadania Miasta, realizowanego na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.