Budżet Obywatelski 2022

Zasady Budżetu Obywatelskiego w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2022

Zasady Budżetu Obywatelskiego w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2021 reguluje Uchwała Nr XXXIII/454/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r., poz. 1218 ) oraz Zarządzenie nr 76 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

Do pobrania TUTAJ.  

(Uchwała,Zarządzenie, Formularz)

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 Suma środków pieniężnych przeznaczonych na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. wynosi 2.681.000,00 złotych w podziale: 

  • projekty rejonowe : 350 tys. zł (na każdy rejon),
  • projekt ogólnomiejski : 800 tys. zł,
  • projekt oświatowy: 381 tys. zł,
  • projekt inwestycyjny rodzinnych ogrodów działkowych : 100 tys. zł. 

 Projekty zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą dotyczyć spraw z zakresu: 

  1. sportu, rekreacji, kultury, oświaty; 
  2. bezpieczeństwa i ochrony środowiska; 
  3. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 
  4. wodociągów, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię cieplną; 
  5. remontu obiektów użyteczności publicznej.

Projekt musi dotyczyć zadania Miasta, realizowanego na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.