Rozstrzygnięcie odwołań

Rozstrzygnięcie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania

Projekt nr 3 Uzdatnianie wody ze studni głębinowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Magnolia” w Piotrkowie Trybunalskim przy ul Eryka 5/6

Nieuwzględnione

Uzdatnianie wody dla celów podlewania ogrodów jest ekonomicznie nieuzasadnione, - zamontowanie stacji uzdatniania będzie generować koszty związane z obsługą i wymianą złóż filtracyjnych.

 Racjonalnym rozwiązaniem jest planowanie budowy sieci wodociągowej poprzez rozbudowę wodociągu w ul. Krakowskie Przedmieście i budowę sieci z przyłączem w ul. Łanowej. 

Istotą sprawy jest dostarczenie wody zdatnej do picia dla osób, użytkowników ogrodów działkowych oraz dla podlewania ogrodów, na terenie których prowadzona jest uprawa roślin przeznaczonych do spożycia. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo sanitarne. 

Z relacji przedstawionej we wniosku wynika, że odwiert z którego korzystają dzisiaj działkowcy nie jest bezpieczny pod względem sanitarnym. Być może należałoby poszukiwać nowego miejsca na odwiert z dotarciem do warstw wodonośnych, które byłyby zdatne do picia. 

Po ponownej weryfikacji wniosku Zespół Opiniujący podtrzymał negatywną decyzję w przedmiocie wpisania projektu na „Listę projektów pozytywnie zweryfikowanych” w głosowaniu korespondencyjnym: 

liczba głosów za – 8, liczba głosów przeciw – 2.

Projekt nr 13 Budowa szkolnego obserwatorium astronomicznego w SP nr 8

Nieuwzględnione

Budynek i miejsce przeznaczone na nową funkcję winy spełniać wszystkie wymogi związane z dostępem do budynków użyteczności publicznej. Dotyczy to przede wszystkim dostępu dla osób niepełnosprawnych (winda z poziomu terenu na kondygnacje użytkowe obserwatorium), odpowiednie szerokości przejść i dojść, sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych, wydzielona klatka schodowa o normatywnych wymiarach przeznaczona do celów ewakuacji (wymogi przeciwpożarowe) zaopatrzona w klapę dymową. Funkcjonalnie obserwatorium winno być wydzielone od szkoły i być obsługiwane przez niezależne wejście. Niezbędna jest również dozorowana szatnia.

Po ponownej weryfikacji wniosku Zespół Opiniujący podtrzymał negatywną decyzję w przedmiocie wpisania projektu na „Listę projektów pozytywnie zweryfikowanych” w głosowaniu korespondencyjnym: 

liczba głosów za – 8, liczba głosów przeciw – 2.

Prezydent Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak