Lista projektów pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół Opiniujący powołany Zarządzeniem Nr 76 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 7 kwietnia 2021r.:

Projekt nr 1. Merkury Park-miejskie hamaki, stacja samoobsługowej naprawy rowerów, miejskie poidło, boisko do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni / obok DH Merkury ( REJON III)

Projekt nr 2. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" (ROD)

Projekt nr 4. PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie (OGÓLNOMIEJSKI)

Projekt nr 5. „Szczekanica Central - Park” – III etap modernizacji placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim(REJON IV)

Projekt nr 6. Modernizacja parkingu i chodnika na ulicy Rakowskiej na wysokości Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (OGÓLNOMIEJSKI)

Projekt nr 7. „Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego” (OŚWIATOWY)

Projekt nr 9. Parking na Osiedlu Armii Krajowej (REJON III)

Projekt nr 10.Modernizacja boiska do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Próchnika 8/12 (OŚWIATOWY)

Projekt nr 12.Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 8 (OŚWIATOWY)

Projekt nr 14.Ciąg pieszo - rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście(REJON II)

Projekt nr 15.Centrum rekreacji sportowej Górna przy Szkole Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim (OŚWIATOWY)

Projekt nr 18.Strefa relaksu i plac zabaw Cz. 2 - Park linowy Wyzwolenia (REJON I)

Projekt nr 21.Doposażenie placu zabaw przy ul. Jeziornej 39 oraz modernizacja infrastruktury sportowej. (REJON II)

Projekt nr 23.Wysportowany i szczęśliwy przedszkolak - PS nr 12 (OŚWIATOWY)

Projekt nr 24.Zatoka postojowa przy Emilii Plater (REJON III)

Projekt nr 26.Plac zabaw przy SP nr 11 (OŚWIATOWY)

Projekt nr 28.Energooszczędne oświetlenie i monitoring boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim (OŚWIATOWY)

Projekt nr 29.Wymiana ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 11 (OŚWIATOWY)

ZATWIERDZONO:

Prezydent Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Lista złożonych projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. zaopiniowanych negatywnie przez Zespół Opiniujący:

Projekt nr 3. Uzdatnianie wody ze studni głębinowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Magnolia" w Piotrkowie Tryb. przy ul. Eryka 5/6 (ROD)

Uzasadnienie: Uzdatnienie wody dla celów podlewania ogrodów jest ekonomicznie nieuzasadnione. Zamontowanie stacji będzie generować koszty związane z obsługą i wymanią złóż filtracyjnych. Należy rozważyć budowę przez Miasto sieci wodociągowej poprzez rozbudową wodociągu w ul. Krakowskie Przedmieście (140 m) i budowę sieci z przyłączem w ul. Łanowej (170 m) – koszt wodociągu to ok. 180 tys. zł – propozycja do planu inwestycji na rok 2022. 

Po zapoznaniu się z pisemnymi wyjaśnieniami i opiniami, Zespół Opiniujący podjął negatywną decyzję w przedmiocie wpisania projektu na „Listę projektów” w głosowaniu jawnym:

liczba głosów za – 8, liczba głosów przeciw – 0, Liczba głosów wstrzymanych – 0.

Projekt nr 8. Zajęcia na pływalni jako forma rehabilitacji i rekreacji dla osób dotkniętych skutkami pandemii (OGÓLNOMIEJSKI)

Uzasadnienie: Koszt wskazany w projekcie jest dziesięciokrotnie większy niż stawka cennika pływalni OSIRu. Również wynagrodzenie godzinowe pracy ratownika/instruktora nie odzwierciedla rozstrzygnięć zapytań ofertowych przeprowadzanych obecnie przez OSiR. Koszt rozstrzygnięcia nie jest zgodny z Zarządzeniem Nr 434 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25.11.2019r. w sprawie ustaleń cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie OSiR. Propozycja projektu jest tożsama z ideą OSiRu, jednakże uruchomienie dodatkowego programu ograniczyłoby dostępność pływalni.

Po zapoznaniu się z pisemnymi wyjaśnieniami i opiniami Zespół Opiniujący podjął negatywną decyzję w przedmiocie wpisania projektu na „Listę projektów” w głosowaniu jawnym:

liczba głosów za – 8, liczba głosów przeciw – 0, Liczba głosów wstrzymanych – 0.

Projekt nr 11. Czysta energia to czyste środowisko (ROD)

Uzasadnienie: Instalacja wymaga wydzielenie dozorowanej działki. Brak jest możliwości oceny strony prawnej przedsięwzięcia. Kto będzie właścicielem instalacji? Kto będzie ją ubezpieczał 

i naprawiał? Ponadto żeby być prosumentem potrzebne jest prawo do gruntu i do instalacji. Kwestia oświetlenia ulicy Kasztanowej stanowi odrębne zagadnienie i będzie musiała mieć rozstrzygnięcie w zakresie projektu i realizacji, jako inwestycja miejska w pasie drogowym.

Po zapoznaniu się z pisemnymi wyjaśnieniami i opiniami Zespół Opiniujący podjął negatywną decyzję w przedmiocie wpisania projektu na „Listę projektów” w głosowaniu jawnym:

liczba głosów za – 8, liczba głosów przeciw – 0, Liczba głosów wstrzymanych – 0.

Projekt nr 13. Budowa szkolnego obserwatorium astronomicznego w SP nr 8 (OŚWIATOWY)

Uzasadnienie: Brak możliwości sprawdzenia założeń finansowych. Bez szczegółowych badań stanu istniejącego brak możliwości pozytywnej oceny o technicznej wykonalności projektu. Należałoby potwierdzić prawo do ingerencji w budynek od strony prawnej.

Po zapoznaniu się z pisemnymi wyjaśnieniami i opiniami Zespół Opiniujący podjął negatywną decyzję w przedmiocie wpisania projektu na „Listę projektów” w głosowaniu jawnym:

liczba głosów za – 8, liczba głosów przeciw – 0, Liczba głosów wstrzymanych – 0.

Projekt nr 17. Zadaszenie Amfiteatru Miejskiego (OGÓLNOMIEJSKI)

Uzasadnienie: Projekt i realizacja skomplikowane technicznie, konieczne do wykonania badania podłoża gruntowego. Projekt kosztowny, długotrwałe przygotowanie dokumentacyjne, konieczne uwzględnienie sąsiedztwa. Uzgodnienie z konserwatorem. Proponowane środki nie wystarczą na realizację. 

Po zapoznaniu się z pisemnymi wyjaśnieniami i opiniami Zespół Opiniujący podjął negatywną decyzję w przedmiocie wpisania projektu na „Listę projektów” w głosowaniu jawnym:

liczba głosów za – 8, liczba głosów przeciw – 0, Liczba głosów wstrzymanych – 0.

Projekt nr 19. Poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez utwardzenie i pokrycie warstwą asfaltu ulicy Podbratek (REJON I)

Uzasadnienie: Inwestycja powinna być realizowana jako miejska, gdyż zakres przygotowań dokumentacji i uzgodnień wykracza poza ramy budżetu obywatelskiego. Zadanie niedoszacowane, przewidywany koszt to co najmniej 750 tys. zł. 

Po zapoznaniu się z pisemnymi wyjaśnieniami i opiniami Zespół Opiniujący podjął negatywną decyzję w przedmiocie wpisania projektu na „Listę projektów” w głosowaniu jawnym:

liczba głosów za – 8, liczba głosów przeciw – 0, Liczba głosów wstrzymanych – 0.

Projekt nr 20. Czyste środowisko i bezpieczne Miasto (OGÓLNOMIEJSKI)

Uzasadnienie: Projekt nie uwzględnia m.in. kosztów obsługi i kontroli urządzeń, które muszą być codziennie dozorowane z użyciem specjalistycznego sprzętu. Byłyby to wydatki osobowe (zatrudnienie dodatkowych pracowników) oraz usługi zewnętrzne. Z uwagi na brak lokalizacji nie można oszacować wskazanych kosztów dodatkowych. Do Straży Miejskiej nie wpłynęły dotychczas informacje o miejscach, w których w sposób systematyczny występuje dewastacja mienia komunalnego lub wywożone są odpady na tereny miejskie. Szczegółowa analiza wniosku zawierająca jedynie liczbę kamer z ich szacunkowym rynkowych kosztem bez wskazania konkretnej lokalizacji ( co determinuje kwestie techniczne w zakresie montażu oraz codziennej obsługi) – nie jest możliwa. Z tych względów nie można się odnieść co do kwestii własności terenu, który miałby być monitorowany. W razie ujawnienia miejsc nie objętych miejskim monitoringiem spełniających warunki do zastosowania fotopułapek, Straż Miejska będzie podejmować na bieżąco stosowne działania w oparciu o własne środki. 

Po zapoznaniu się z pisemnymi wyjaśnieniami i opiniami Zespół Opiniujący podjął negatywną decyzję w przedmiocie wpisania projektu na „Listę projektów” w głosowaniu jawnym:

liczba głosów za – 8, liczba głosów przeciw – 0, Liczba głosów wstrzymanych – 0.

Projekt nr 22. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap IV (OGÓLNOMIEJSKI)

Uzasadnienie: Projektem etapu IV należy objąć odcinek od ul. Koralowej do ul. Wierzejskiej. Nie zakończono projektowania etapu II i nie zostało rozpoczęte projektowanie etapu III, którego rozstrzygnięcie będzie miało wpływ na etap IV. RIM proponuje wprowadzenie wskazanego we wniosku zakresu do opracowywanego PFU dla Bugaja. 

Po zapoznaniu się z pisemnymi wyjaśnieniami i opiniami Zespół Opiniujący podjął negatywną decyzję w przedmiocie wpisania projektu na „Listę projektów” w głosowaniu jawnym:

liczba głosów za – 8, liczba głosów przeciw – 0, Liczba głosów wstrzymanych – 0.

Projekt nr 25. Integracyjny miejski plac zabaw dla dzieci (REJON II)

Uzasadnienie: Lokalizacja jest niezgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Po zapoznaniu się z pisemnymi wyjaśnieniami i opiniami Zespół Opiniujący podjął negatywną decyzję w przedmiocie wpisania projektu na „Listę projektów” w głosowaniu jawnym:

liczba głosów za – 8, liczba głosów przeciw – 0, Liczba głosów wstrzymanych – 0.

Projekt nr 27. Parkingi na osiedlu Wyzwolenia (REJON I)

Uzasadnienie: Propozycja projektu wpisuje się w systematyczne działania dotyczące budowy nowych miejsc parkingowych na terenie miasta. Prezydent Miasta już wcześniej podjął decyzję o wykonaniu miejsc postojowych we wskazanej lokalizacji, co zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w miesiącu czerwcu. Dodatkowo planowana jest realizacja kolejnych zatok postojowych w tym rejonie.

Po zapoznaniu się z pisemnymi wyjaśnieniami i opiniami Zespół Opiniujący podjął negatywną decyzję w przedmiocie wpisania projektu na „Listę projektów” w głosowaniu jawnym:

liczba głosów za – 8, liczba głosów przeciw – 0, Liczba głosów wstrzymanych – 0.

ZATWIERDZONO:

Prezydent Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak